RODO

Ochrona danych osobowych w Golpasz S.A.

GOLPASZ S.A. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu szanuje prywatność swoich klientów, kontrahentów i podmiotów współpracujących oraz stara się dochować wszelkiej należytej staranności w tym zakresie. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu najważniejsze zasady i informacje dotyczące ochrony danych osobowych funkcjonujące w GOLPASZ S.A.

Administratorem Państwa danych osobowych jest GOLPASZ S.A. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu (87-400 Golub-Dobrzyń) przy ul. PTTK 50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067125, NIP 878-00-08-977, REGON 870220647, kapitał zakładowy 6.749.293,00 zł opłacony w całości.

Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tzw. RODO oraz przepisy prawa krajowego. Celem przetwarzania danych jest:

 • realizacja umowy pomiędzy Administratorem a osobą, której dane dotyczą;
 • wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie rachunkowości i przepisów podatkowych;
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy osobą, której dane dotyczą a Administratorem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • za dobrowolną zgodą wyrażoną przez osobę, której dane dotyczą, jej dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne.

GOLPASZ S.A. każdorazowo informuje Państwa o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez przepisy prawa w ramach realizacji obowiązku informacyjnego. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@golpasz.pl lub nr tel. 728 907 306.

Uprawnienia gości i kontrahentów współpracujących z GOLPASZ S.A. w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem przez GOLPASZ S.A. danych osobowych mają Państwo prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 • przenoszenia danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
 • zgłaszania wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych.

Procedura zgłoszenia wniosku w sprawie danych osobowych

Wniosek dotyczący Państwa danych osobowych obejmujący realizację powyższych uprawnień prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@golpasz.pl lub składać bezpośrednio w siedzibie GOLPASZ S.A. We wniosku prosimy o podanie danych kontaktowych do Państwa w celu przekazania odpowiedzi na wniosek. Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie miesiąca od jego wpływu do GOLPASZ S.A. Z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę żądań w nim zawartych, termin miesięczny może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, o czym zostaną Państwo poinformowani. Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. W razie jednak, gdy żądanie zawarte we wniosku jest nieuzasadnione lub powtarzane często, GOLPASZ S.A. może nałożyć na Państwa uzasadnioną opłatę obejmującą koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, w tym przeprowadzeniem wnioskowanych operacji na danych osobowych.

Szczegółowe obowiązki informacyjne i wzory dokumentów

Poniżej przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez GOLPASZ S.A. dedykowane dla poszczególnych grup osób współpracujących ze Spółką.

Producent pasz dla hodowli bydła, trzody, drobiu Golpasz S.A.

GOLPASZ S.A.
ul. PTTK 50
87-400 Golub-Dobrzyń
woj. kujawsko-pomorskie
Polska

KRS 0000067125
Sąd Rejonowy w Toruniu
NIP 878-00-08-977
REGON 870220647
kapitał zakładowy 6.749.293,00 zł
opłacony w całości

Visit Us On Facebook