RODO

Zasady ochrony prywatności firmy De Heus

W niniejszych Zasadach ochrony prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób spółka De Heus Sp. z o.o. (zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000060991) (dalej „De Heus”) gromadzi i wykorzystuje dane osobowe. Według De Heus dane osobowe użytkowników należy przetwarzać w sposób poufny oraz należy przestrzegać przepisów prawa regulujących tę kwestię. Niniejsze Zasady ochrony prywatności dotyczą wszystkich przetwarzanych przez nas danych osobowych dotyczących osób nabywających nasze produkty, nabywających lub wykorzystujących nasze usługi, odwiedzających nasze witryny internetowe lub platformy mediów społecznościowych, korzystających z naszych aplikacji mobilnych lub w dowolny inny sposób nawiązujących z nami kontakt. W niniejszych Zasadach ochrony prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób firma De Heus przetwarza Twoje dane osobowe.

1.   Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje na temat użytkownika, takie jak na przykład imię i nazwisko, adres, data urodzenia lub numer konta. Firma De Heus gromadzi dane osobowe osób wysyłających do firmy listy czy wiadomości e-mail lub kontaktujących się z naszym działem obsługi klienta. Odwiedzenie jednej z witryn internetowych firmy De Heus lub pozostawienie informacji o sobie w jednym z naszych oddziałów lub jednemu z naszych pracowników również stanowi przekazanie danych osobowych. Ponadto dane osobowe mogą być gromadzone w kontekście (potencjalnych) relacji z klientami lub relacji biznesowych firmy De Heus.

2. Typy przetwarzanych danych osobowych

2.1 Informacje ogólne
Możemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe należące do następujących kategorii:

a) Imię, nazwisko i inne informacje o tożsamości

Gromadzimy imiona, nazwiska, tytuły, formy adresów, informacje o płci, adresy pocztowe, adresy e-mail i określone informacje związane np. z podaniami o pracę składanymi za pośrednictwem stron rekrutacji (patrz pkt. 2.2).

b) Dane do kontaktu i informacje na temat konta osobistego lub rejestracji

Dane do kontaktu mogą obejmować adres, numer telefonu i adres e-mail. W przypadku rejestracji w określonej usłudze lub utworzenia konta osobistego, firma De Heus może również zarejestrować dane logowania i inne informacje wprowadzone na koncie lub w formularzu rejestracyjnym. W przypadku klientów gromadzimy także informacje na temat firmy, takie jak nazwa, adres, adres dostawy czy miejsce prowadzenia działalności.

c) Komunikacja

Rejestrujemy otrzymywane wiadomości e-mail, komunikację za pośrednictwem mediów społecznościowych i preferencje dotyczące komunikacji. Dotyczy to na przykład subskrypcji lub anulowania subskrypcji jednego z naszych biuletynów, jak również preferencji otrzymywania lub nieotrzymywania biuletynów. Ponadto dział obsługi klienta wprowadza otrzymywane telefonicznie pytania lub skargi do naszej bazy danych.

d) Informacje gromadzone podczas korzystania z naszych witryn internetowych, aplikacji i innych cyfrowych środków przekazu

Możemy rejestrować adres IP, typ przeglądarki internetowej, informacje o systemie operacyjnym, witrynę, z której nastąpiło przekierowanie, sposób zachowania w witrynie, lokalizację i wykorzystanie aplikacji użytkowników odwiedzających nasze witryny internetowe lub korzystających z naszych aplikacji mobilnych. Ponadto gromadzimy informacje za pośrednictwem plików cookie i porównywalnych technologii podczas wizyt w naszej witrynie internetowej lub korzystania z naszych aplikacji mobilnych. Więcej informacji na temat naszych Zasad dotyczących plików cookie można znaleźć w naszej witrynie internetowej lub użytkowanej aplikacji mobilnej.
e) Informacje na temat mediów społecznościowych

W zależności od ustawień mediów społecznościowych użytkownika, firma De Heus może otrzymywać informacje od właściciela serwisu społecznościowego. Przykładowo jeżeli użytkownik korzysta z konta w serwisie społecznościowym do logowania się w naszych usługach, możemy otrzymać informacje o profilu użytkownika w serwisie społecznościowym wraz z danymi do kontaktu, zainteresowaniami i osobami kontaktowymi.

2.2 Określone informacje w kontekście podań o pracę
W kontekście podań o pracę możemy zażądać następujących informacji: imię i nazwisko, adres, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, powód złożenia podania, profil w serwisie LinkedIn, CV wraz z przywołanymi w nim treściami, listy ocen, formularze ocen (dotyczące wcześniejszych praktyk lub stanowisk) czy też referencje.

3. Jak gromadzimy dane?

Firma De Heus gromadzi dane osobowe należące do powyższych kategorii w następujący sposób:

 • Gromadzimy przekazywane nam dane.
 • Gromadzimy dane osób, które nabywają nasze produkty, tworzą konta internetowe w witrynie https://pk.deheus.pl/, składają podania o pracę przez Internet, pobierają białe księgi, subskrybują nasze biuletyny, rejestrują się w naszych wydarzeniach lub uczestniczą w naszych konkursach czy kampaniach promocyjnych.
 • Gromadzimy dane osób korzystających z naszej witryny internetowej lub aplikacji mobilnych za pośrednictwem plików cookie i porównywalnych technologii. Więcej informacji można znaleźć w Zasadach dotyczących plików cookie w naszej witrynie internetowej lub użytkowanej aplikacji mobilnej.
 • W zależności od ustawień mediów społecznościowych użytkownika, możemy otrzymywać informacje od właściciela serwisu społecznościowego.
 • W szczególnych warunkach udostępniamy również dane osobowe osobom trzecim (patrz pkt. 5 Udostępnianie lub udzielanie dostępu do danych osobom trzecim).

4. W jakim celu gromadzimy dane osobowe?

Firma De Heus wykorzystuje dane osobowe do celów sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej oraz dostarczania produktów i usług. Wykorzystujemy dane osobowe także do innych celów:

 • Firma De Heus przetwarza dane osobowe w celu realizacji umów i utrzymywania relacji z klientami, dostawcami i innymi odpowiednimi osobami. Przykładowo, De Heus rejestruje imię, nazwisko i adres klienta lub jego przedstawiciela, a w razie zmian dokonuje aktualizacji danych. W tym przypadku firma De Heus przetwarza dane w oparciu o potrzebę realizacji umowy lub uzasadniony interes, ponieważ utrzymanie relacji jest niezbędne do normalnej działalności biznesowej.
 • Firma De Heus przetwarza takie dane osobowe jak dane logowania klientów rejestrujących się w portalu https://pk.deheus.pl/. Portal ten zapewnia klientom wgląd w swoją działalność, np. w zamówienia i faktury. Na podstawie tych danych firma De Heus może zaoferować klientom dopasowane porady dotyczące paszy lub sprawnego i wydajnego prowadzenia działalności biznesowej. W tym przypadku firma De Heus przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes. Wynika to z faktu, że udzielane porady są związane z paszą, mają charakter komercyjny, a ich celem jest optymalizacja usługi. Firma De Heus może również wykorzystywać te dane np. do obsługi reklamacji.
 • Firma De Heus przetwarza dane osobowe związane z (potencjalnymi) relacjami biznesowymi w celu prowadzenia działalności marketingowej. Są to np. dane adresowe, adresy e-mail, informacje dotyczące firm i sektorów oraz wizyt w naszej witrynie internetowej. W tym przypadku dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (jeżeli jest wymagana). Do celów marketingu bezpośredniego dane osobowe związane z relacjami biznesowymi są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes, gdyż działania takie uważa się za element normalnej działalności biznesowej firmy De Heus.
 • Firma De Heus przetwarza dane osobowe do celów komunikacji, np.: przekazywania dopasowanych informacji na temat produktów lub usług za pośrednictwem biuletynu, witryny internetowej, udziału w konkursach lub kampaniach, mediów społecznościowych, osobistych kont w portalu https://pk.deheus.pl/ i w inny sposób. Oprócz tego firma może przetwarzać informacje dotyczące wydarzeń, takie jak dane do kontaktu osób, z którymi utrzymuje relacje biznesowe. Do przekazania informacji za pośrednictwem biuletynu wymagane jest uzyskanie wcześniejszej zgody. Firma De Heus może również udzielać informacji (finansowych) udziałowcom, analitykom, prasie lub innym osobom, które wraz z udzieloną zgodą przekazały w tym celu firmie De Heus swoje dane do kontaktu. W przypadku innych celów komunikacji dane osobowe przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes De Heus, ponieważ działania te wchodzą w zakres normalnej działalności biznesowej firmy.
 • Firma De Heus przetwarza dane osobowe klientów w celu poprawy dostarczania usług, np. do tworzenia sprawozdań dotyczących dostaw produktów i usług, sprawozdań z wizyt, sprawozdań biznesowych lub wyników technicznych dotyczących działalności biznesowej oraz zwierząt (w tym danych dotyczących przetwarzania paszy w połączeniu z numerem firmy). Takie sprawozdania wykorzystywane są do celów analiz wewnętrznych oraz do mierzenia i poprawy produktów oraz działalności biznesowej. W tym przypadku podstawę do przetwarzania stanowi uzasadniony interes, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do normalnej działalności biznesowej firmy De Heus.
 • Firma De Heus przetwarza różne dane osobowe przekazywane podczas procedury składania podania o pracę za pośrednictwem witryny internetowej lub poczty tradycyjnej (patrz: pkt 2.2). Na podstawie tych danych firma De Heus jest w stanie ocenić, czy danego kandydata należy zaprosić na rozmowę.
 • Firma De Heus przetwarza dane dotyczące faktur i płatności, na przykład do celów administracyjnych i przestrzegania obowiązków ustawowych. W tym przypadku podstawą do przetwarzania danych jest konieczność realizacji umowy.
 • W celu ochrony osób (np. odwiedzających i personelu), informacji, budynków i produktów, osoby odwiedzające nasze obiekty są proszone o przekazanie np. swojego imienia i nazwiska oraz danych dotyczących firmy. Fabryki firmy De Heus mogą korzystać z kamer przemysłowych. W takim przypadku dane osobowe są często przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes firmy De Heus, jakim jest bezpieczeństwo.
 • Ponadto firma De Heus może wykorzystywać dane osobowe do analiz i rozwoju w celu poprawy swoich witryn internetowych. Służą do tego takie dane jak adres IP, odwiedzane strony internetowe, sposób zachowania w witrynie, używana przeglądarka internetowa i czas trwania wizyty lub sesji. Niektóre z naszych usług i aplikacji internetowych wykorzystują lokalizację użytkownika, np. do wskazania najbliższego dealera lub specjalisty. W tym przypadku podstawą do przetwarzania jest uzasadniony interes firmy. Więcej informacji na temat naszych Zasad dotyczących plików cookie można znaleźć w naszej witrynie internetowej lub użytkowanej aplikacji mobilnej.

5. Udostępnianie lub udzielanie dostępu do danych osobom trzecim

Nigdy nie będziemy sprzedawać danych osobowych osobom trzecim. Udostępniamy natomiast dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do realizacji umowy, w której dana osoba jest stroną.

 • Udostępniamy dane, jeżeli wymagają tego przepisy prawa, postanowienie sądu lub nakaz właściwego organu nadzorczego.
 • Udostępniamy dane, jeżeli otrzymamy ku temu zgodę.
 • Udostępniamy dane, jeżeli firma De Heus lub osoba trzecia kieruje się słusznym interesem uzasadniającym udostępnienie danych osobowych.
 • Udostępniamy dane, jeżeli leży to w interesie publicznym.

Nasze witryny internetowe i aplikacje mobilne zawierają łącza do witryn internetowych osób trzecich. Użycie takiego łącza wiąże się z opuszczeniem naszej witryny internetowej lub aplikacji mobilnej. Niniejsze Zasady ochrony prywatności nie mają zastosowania wobec witryn internetowych stron trzecich.

6. Ochrona i przechowywanie danych

Firma De Heus podejmuje niezbędne kroki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed ich utratą lub użyciem niezgodnie z prawem. Firma De Heus dysponuje zasadami ochrony informacji i organizuje szkolenia dla personelu w tym zakresie.

Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to wymagane do realizacji celów wymienionych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności lub w zakresie niezbędnym do przestrzegania przepisów prawa i regulacji oraz do rozstrzygania sporów.

7. Prawa użytkownika

Zgoda, rezygnacja, anulowanie subskrypcji i prawo do wyrażenia sprzeciwu.
Firma De Heus wysyła wiadomości e-mail i mobilne powiadomienia push wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej zgody. Podczas procesu rejestracji użytkownik może zrezygnować z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail. Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail oraz odpowiednich mobilnych powiadomień push, klikając łącze anulowania subskrypcji w wiadomości e-mail, zmieniając preferencje komunikacji na koncie w portalu www.pk.deheus.pl zmieniając ustawienia smartfona (w odniesieniu do mobilnych powiadomień push) lub kontaktując się z nami (patrz pkt. 7. Prawa użytkownika). W przypadku rezygnacji użytkownik w dalszym ciągu będzie otrzymywał wiadomości e-mail dotyczące zakupów i usług. Użytkownik może w dowolnej chwili wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Kontaktując się z naszym kierownikiem ds. ochrony prywatności, użytkownik może skorzystać ze wszystkich praw przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony prywatności, w tym (1) prawa dostępu do swoich danych, (2) prawa do sprostowania swoich danych osobowych, (3) prawa do usunięcia swoich danych osobowych, (4) prawa do ograniczenia przetwarzania swoich danych, (5) prawa do przeniesienia danych oraz (6) prawa do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych.

Użytkownik może w dowolnej chwili wycofać zgodę, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi przetwarzania, na które udzielił pozwolenia. Użytkownik może również skontaktować się z naszym kierownikiem ds. ochrony prywatności pod adresem: iod@deheus.com.

8. W jaki sposób niniejsze Zasady ochrony prywatności są utrzymywane?

Niniejsze Zasady ochrony prywatności weszły w życie 1 listopada 2018 r. i zastępują wcześniejsze Zasady ochrony prywatności. Zasady ochrony prywatności poddawane są regularnym przeglądom. O zmianach informujemy w witrynie internetowej lub w formie zawiadomienia.

9. Pytania?

W razie pytań lub chęci uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych lub niniejszych Zasad ochrony prywatności prosimy o kontakt pod adresem: iod@deheus.com.

Producent pasz dla hodowli bydła, trzody, drobiu Golpasz S.A.

De Heus Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21B
99-100 Łęczyca
woj. łódzkie
Polska

KRS 000060991
Sąd Rejonowy w Łodzi dla Łodzi Śródmieścia
NIP 526-13-06-893
REGON 011917655
kapitał zakładowy 22 141 000,00 zł

Visit Us On Facebook